Antinet.info – Nghị quyết về việc chỉ định Ban Biên tập và cán bộ viết bài cho báo Nhân Dân

LTS – Tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Ðảng (tháng 2-1951), Trung ương Ðảng quyết định “xuất bản một tờ báo, lấy tên là Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Ðảng”.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Ngày 11-3-1951, Báo Nhân Dân ra số đầu, in 6 trang. Ngày 20-7-1951, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ-TW về việc chỉ định Ban Biên tập và cán bộ viết bài cho Báo Nhân Dân. Nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn Nghị quyết.

Nghị quyết về việc chỉ định Ban Biên tập và cán bộ viết bài cho báo Nhân Dân  -0
 Ảnh: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

ÐẢNG LAO ÐỘNG VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Số 26-NQ-TW

NGHỊ QUYẾT

Về việc chỉ định Ban Biên tập và cán bộ viết bài cho báo Nhân dân.

Ðể thi hành nghị quyết của Ðại hội về báo Nhân dân.

BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG

Quyết nghị:

1- Chỉ định các đồng chí sau đây vào Ban Biên tập Báo Nhân dân:

– Ðồng chí Trường Chinh

– Ðồng chí Phạm Văn Ðồng

– Ðồng chí Hoàng Quốc Việt

– Ðồng chí Lê Văn Lương

– Ðồng chí Nguyễn Chí Thanh

– Ðồng chí Trần Quang Huy

– Ðồng chí Xuân Trường

– Ðồng chí Quang Ðạm.

Ðồng chí Trường Chinh phụ trách Chủ nhiệm, đồng chí Trần Quang Huy phụ trách Thư ký Ban Biên tập.

2- Ở mỗi liên khu (kể cả đặc khu Hà Nội), cần có một cán bộ viết bài đều cho Báo Nhân dân do Thường vụ Liên Khu ủy chỉ định và giới thiệu với Trung ương (đến cuối tháng 8-1951 phải xong); đồng chí đó phải là một Ủy viên Thường vụ Liên Khu ủy, nếu là Bí thư càng hay.

3- Nhiệm vụ của mỗi biên tập viên hay cán bộ viết bài là:

– Viết bài cho báo về những vấn đề trọng yếu trong từng thời gian thuộc ngành mình phụ trách hay thuộc Liên khu mình (cán bộ viết bài ở Liên khu mỗi tháng ít nhất viết 1 bài).

– Giải đáp những câu hỏi của bạn đọc về những vấn đề liên quan đến ngành mình phụ trách hoặc đến Liên khu mình.

Riêng các cán bộ viết bài ở mỗi Liên khu có thêm nhiệm vụ gửi hoặc điện đều cho cơ quan báo (nếu điện thì nhờ Ðài Tiếng nói Việt Nam chuyển) những tin tức, tài liệu về các mặt sinh hoạt của các ngành ở cấp Liên khu.

4- Ban Biên tập mỗi tháng họp một lần vào cuối tháng để nhận xét về các số báo trong tháng qua và bàn định chương trình ra báo trong tháng tới.

Sáu tháng một lần Ban Biên tập họp mở rộng, có các cán bộ viết bài tham dự, để kiểm điểm công việc trong 6 tháng qua và bàn định chương trình công tác cho 6 tháng sau.

5- Các Liên Khu ủy và các đồng chí biên tập viên chỉ định trên đây có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
– Các Đc trong Ban Biên tập. 
– Các LKU V.B, 3, 4, 5.
– BCH Đảng bộ Hà Nội.
– Trung ương Cục miền Nam.

Ngày 20 tháng 7 năm 1951
T/M BỘ CHÍNH TRỊ TRUNG ƯƠNG
Tổng Bí thư
Đ/c Thận đã ký

Sao nguyên văn bản chính
 T/L BAN BÍ THƯ
Chánh Văn phòng
(đã ký) 
Nguyễn Khang

 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *