Antinet.info – Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị sáu tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến, với 44 điểm cầu trong toàn quân.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác đảng, công tác chính trị sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021, do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định:

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội; chín nhiệm vụ trọng tâm đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định trong năm 2021.

Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch phù hợp tình hình trong điều kiện bình thường mới, triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng sáu tháng đầu năm 2021.

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ -0
 Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị sáu tháng đầu năm 2021.

Nổi bật là, đã chủ động tham mưu với Đảng, Quân ủy Trung ương nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nghiên cứu đề xuất và chỉ đạo điều chỉnh tổ chức một số nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chủ động thông tin tích cực, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày lễ, sự kiện quan trọng; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được duy trì nền nếp, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hệ thống quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối. Công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các tổ chức quần chúng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được triển khai tích cực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị –  xã hội ở Trung ương và địa phương tiếp tục được duy trì nền nếp, hiệu quả. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được sáu tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, đã nắm chắc tình hình, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, triển khai đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị cả thường xuyên và đột xuất theo đúng tinh thần: Ở đâu khó khăn, gian khổ, phức tạp, hiểm nguy, ở đó có bộ đội; ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021, Đại tướng Lương Cường yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là các cơ quan chiến lược, chiến dịch cần nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở; nghiên cứu, quán triệt, bổ sung những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn trong Quân đội và trong nội dung chương trình giáo dục thường xuyên cho các đối tượng.

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất của đơn vị; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ -0
Lãnh đạo Tổng cục Chính trị chụp ảnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị về dự Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị sáu tháng đầu năm 2021.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; phải đủ sức lãnh đạo đơn vị và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chỉ thị số 05 ngày 12/6/2021 và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân uỷ Trung ương ngày 17/6/2021 vừa qua.

Xây dựng, triển khai chuyên đề “Phòng, chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch.

Bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tình hình thực tiễn để triển khai toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là: sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *