Antinet.info – Chủ động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng

Sáng 15/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ năm (mở rộng) sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021.

  • Antinet ℠ Blog ⭐ Tin Tức Chính Xác Số ① Chia sẻ trải nghiệm, thủ thuật tổng hợp, tin nóng hàng ngày ⭐ Ý kiến trung lập khách quan ✔️ Cho tất cả mọi người ⭐ Antinet ℠ : Uy tín hàng đầu.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung cơ bản trong Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 18/6/2021 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; nghe và thảo luận các dự thảo: báo cáo sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối; báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ Khối; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa 13 về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Về kết quả sáu tháng đầu năm, hội nghị đánh giá, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai nhiệm vụ năm 2021 với tinh thần chủ động, tích cực.

Nổi bật là trong công tác phối hợp đảng đoàn, ban cán sự và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát; bảo đảm an sinh xã hội; phòng chống, khống chế dịch bệnh Covid-19; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức…

Trước dự báo tình hình thời gian tới sẽ có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn thách thức, Hội nghị bàn bạc và thống nhất xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, trọng tâm là cấp ủy đảng các cơ quan ban đảng ở Trung ương làm tốt nhiệm vụ tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Cấp ủy đảng cơ quan Quốc hội và các cơ quan tư pháp tham mưu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Cấp ủy đảng các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước tham mưu đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung tham mưu làm tốt công tác ứng phó, ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch Covid-19; tiếp tục kiên định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” theo tinh thần Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị.

Cùng đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác dân vận theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước…

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *